Rumunija

Rumunija je država u Srednjoj Evropi. Na istoku izlazi na Crno more, a graniči se na jugu sa Bugarskom, na jugozapadu sa Srbijom, na severozapadu sa Mađarskom, na severu sa Ukrajinom i na severoistoku sa Moldavijom. Površina Rumunije iznosi 238.391 km². Po površini ona je 78. država u svetu.
 Glavni i najveći grad Rumunije je Bukurešt, a ostali veći gradovi su Brašov, Temišvar, Kluž, Konstanca, Krajova i Jaši.

                                                                  Karta Rumunije

Moderna Rumunija je nastala kao personalna unija ujedinjenjem kneževina Moldavije i Vlaške za vreme kneza Aleksandra Jon Kuze 1859. Posle Berlinskog kongresa 1878. dobila je nezavisnost od Osmanskog carstva. Posle Prvog svetskog rata Transilvanija, Bukovina i Besarabija su se ujedinile sa Rumunijom. Posle Drugog svetskog rata, delove Rumunije (što grubo odgovaraju današnjoj Republici Moldaviji) je okupirao Sovjetski Savez, a Rumunija je postala socijalistička republika i članica Varšavskog pakta. Posle revolucije 1989. Rumunija je postala parlamentarna republika.

Rumunija je član NATO saveza i Evropske unije

Ime Rumunija (rum. România) dolazi od imena grada Rima (Roma) ili od imena Istočnog rimskog carstva, i ukazuje na ovu teritoriju kao rimsku koloniju. U kasnoj antici, na latinskom se Carstvo zvalo Romania.

Reljefom Rumunije podjednako dominiraju planine, brda i ravničarski teren. Nizije zauzimaju 33% zemlje, brda i gore do 750 m 37%, a planine 30%. Nizije su privredna osnova Rumunije. U Rumuniji je najvažnija dolina Vlaška (Dobrudža) , koja se celom površinom nalazi u Rumuniji. Druge dve nizije su Banat i Moldavija.

Karpati dominiraju zapadnim i centralnim delom države, sa najvišim vrhom Moldovenu visine 2.543 metra. Na jugoistoku Karpati prelaze u pobrđe. Rumunija je bogata pećinama. Tri najznačajnije su Valea Rea, Movila i Piatra Altarului.

Okruženo Karpatima nalazi se pobrđe Transilvanija.

Veliki deo granice Rumunije sa Srbijom i Bugarskom čini reka Dunav. U Dunav se takođe uliva i Prut koji čini granicu sa Moldavijom. U Dunav se uliva reka Prut, koja predstavlja granicu sa Republikom Moldavijom. Dunav se uliva u Crno more obrazovaši u okviru Rumunije svoju deltu, drugu najveću i najbolje očuvanu deltu u Evropi, koja je rezervat biosfere i deo Svetske baštine. Druge važne reke su Siret, koja protiče kroz Moldaviju pravcem sever-jug, reka Olt koja teče kroz istočni deo Karpata do Oltenije, i Mureš, koja protiče kroz Transilvaniju su smeru istok-zapad.

Rumunija se može podeliti u nekoliko klimatskih zona. Većina zemlje ima umjerenu kontinentsku klimu. Klima je suvlja, a razlog tome je kontinentalnost koja takođe utiče i na temperaturne amplitude. Dobar deo Rumunije daleko je od mora, a samo Crno more nema velikog uticaja na količinu padavina pa se s udaljavanjem na istok količina padavina smanjuje, a kontinentalnost povećava. Crno more okruženo je velikim kopnenim masama pa je njegov uticaj minimalan i sveden na uski obalni pojas.

Zvanični jezik Rumunije je rumunski (Limbă Româna ili samo Româna), romanski jezik iz italske podgrupe indoevropskih jezika.

Od manjinskih jezika, pretežno su zastupljeni mađarski i nemački jezik u Transilvaniji, kao i romski. U rumunskom Banatu mali broj stanovnika govori srpski, a u okrugu Sučeava, mala etnička zajednica (nekoliko hiljada ljudi) su Poljaci.

Rumuni čine 89% st., slede Mаđаri (6,6%), Romi i dr. Verskа strukturа: 96% opredeljenih (87% prаvoslаvci, kаtolici, evаngelisti i grkokаtolici).

Prezentaciju sa časa možeš pogledati ispod: