Savezna Republika Nemačka


Nalazi se u Srednjoj Evropi. Na severu se graniči sa Severnim morem, Danskom i Baltikom, na istoku s Poljskom i Češkom, na jugu s Austrijom i Švajcarskom, a na zapadu s Francuskom, Luksemburgom, Belgijom i Holandijom (Nizozemskom)
Nemačka je demokratska parlamentarna savezna država, koja se sastoji od 16 saveznih država (nem. Bundesländer) i tri samostalna grada pokrajine. Glavni grad je Berlin i u njemu su smešteni parlament (Bundestag) i vlada (Regierung).
                                                                      Zgrada parlamenta
Središnji položaj Njemačke u Evropi je vrlo važan, jer se preko nje spajaju istok i zapad Evrope, te sever i jug. U pogledu saobraćaja je Nemačka u evropskim okvirima gotovo nezaobilazna. Na svome severu Nemačka izlazi na dva mora, Severno i Baltičko more, koja su spojena Kielskim kanalom. Severno more vrlo je prometno pa se Hamburg razvio u jednu od najznačajnijih svetskih luka. Žila kucavica nemačke privrede je reka Rajna koja povezuje različite privredno razvijene evropske regije, od Alpa do Severnog mora, a povezuje Švajcarsku, Nemačku, Francusku i Holandiju (Nizozemsku). Najvećim dijelom teče kroz Nemačku.

U pogledu reljefa Nemačka je veoma raznolika.
Na severu se nalazi Pribaltička (Nemačko-poljska) nizija, u centralnom delu su pobrđa i gromadne planine, na jugu je Bavarska visoravan i planine Alpi.
Planina Švarcvald senalazi na jugozapadu Nemačke, a ime je dobila po vazdazelenim šumama jele i smreke. Planina je nastala za vreme hercinske orogeneze (Devon) pa je bogata rudama. Visine najviših vrhova ne prelaze 1500 m. U prošlosti se stanovništvo Švarcvalda, zbog izolovanosti tokom dugih zima, bavilo preciznim obrtima kao na primjer proizvodnjom satova.
pribaltička nizija najveća je reljefna celina Nemačke. Prostire se od Nemačkog pobrđa na jugu do obala Severnog i Baltičkog mora na severu. Nizija je nastala u doba pleistocena, kada se ledeni pokrivač nekoliko puta povlačio prema severu (interglacijali) i ponovno je prekrivao (glacijali). Lednici su svojim erozivnim delovanjem zaravnili ovaj prostor, koji nigde ne prelazi 90 metara nadmorske visine, ostavili velike naslage peska i šljunka te izdubili brojna jezera. Za vreme ledenih doba eolskim su delovanjem nastale naslage plodnog prapora ili lesa na južnim delovima  nizije. Ti su prostori gusto naseljeni i iskorišteni za poljoprivrednu proizvodnju. Ledničko oblikovanje reljefa ove nizije prestalo je završetkom poslednjeg otopljenja, pre otprilike 12 000 godina. Od tada su reke u slabo plodnu niziju donosile plavinski materijal, a postepeno se širio šumski i travnati biljni pokrivač.

Zastupljeni tipovi klime su kontinentalna, planinska i na severozapadu okeanska.
Za privredu Nemačke vrlo važnu ulogu imaju najveće reke. Rajna je najznačajnija reka, koja teritorijom Nemačke protiče u dužini od oko 700 km. Trebalo je više od sto godina intenzivnih radova, da se Rajna učini plovnom na celom toku kroz Nemačku. Dunav spaja Nemačku sa zemljama Srednje i jugoistočne Evrope. Za potrebe nemačke, ali i evropske privrede prokopan je kanal koji povezuje reke Rajnu i Dunav. Rijeka Laba nalazi se periferno u odnosu na privredno najrazvijenjije delove Nemačke, ali je vrlo značajna za zemlje Srednje Evrope, koje nemaju izlaz na more.
                                                Brandenburška kapija - jedan od simbola Berlina
Nemci čine 91,16% stanovništva.
Stranaca ima oko 8 miliona, a najbrojniji su Turci koje slede Italijani, Srbi, Grci i Poljaci.
Pismenost je 99%
Nemačka je među prvim zemljama u svetu po obrazovanju, tehnološkom razvoju i privrednoj proizvodnji. Od kraja 2. svetskog rata, broj mladih koji upisuju fakultete porastao je više od tri puta, a zanatske i tehničke škole u Nemačkoj spadaju u sam svetski vrh. S prihodima od 25 000 eura po glavi stanovnika, Nemačka je društvo srednje klase. Širokogrudan sistem socijalnog osiguranja omogućuje besplatno zdravstvo, naknade za nezaposlenost i ostale socijalne prednosti. Nemci su veliki turisti - svake godine milioni Nemaca putuju u inostranstvo.

Godine 1949. osnovane su dve nemačke države: Savezna Republika Nemačka, koja je izvorno imala dvanaest saveznih država i Nemačka Demokratska Republika s pet saveznih država (umjesto kojih su 1952. uvedeni okruzi). Saarland se pridružila SR Nemačkoj 1957. godine. Tokom 1960-ih duž cele granice, preko 1 000 km, izgrađen je sigurnosni kompleks sa svrhom sprečavanja ilegalnih prelazaka.


Dana 13. avgusta 1961. podignut je Berlinski zid. Masovni prostesti 1968. u SR Nemačkoj doveli su do novog uređenja, u kojem su se kao osnovne vrednosti isticale demokratija, ljudska prava i anti-nacionalizam.

Nakon što su u Evropi pali komunistički režimi, Nemačka je ponovo ujedinjena 03. oktobra 1990. godine, nakon pada Berlinskog zida.              Ostaci Berlinskog zida


                                              Pogledaj ispod prezentaciju sa časa